• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Van den Broek Asbestsanering BV
Loenhorsterweg 7 A
6741 NB Lunteren

Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland: 9221737
(AS 221-10)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van asbestsanering van Van den Broek Asbestsanering BV, gevestigd te Lunteren, hierna te noemen "de gebruiker".

 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als "de consument".

 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 5. Onder "DTA-er" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering met een recent persoonscertificaat van vakbekwaamheid.

 6. Onder "DAV-er" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een Deskundig Asbestverwijderaar met een recent persoonscertificaat van vakbekwaamheid.

 7. Onder "eindbeoordeling" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: conform het Arbeidsomstandighedenbesluit verplichte controle van een asbestsaneringswerk nadat de DTA-er op het werk heeft aangegeven dat de opdracht met bijbehorende schoonmaak is uitgevoerd. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt deze eindbeoordeling plaats door inschakeling van een door of namens de wederpartij daartoe aangewezen, geaccrediteerd inspectiebedrijf c.q. laboratorium.

 8. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als "de bescheiden". Onder "de bescheiden" worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 10. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

 11. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens, een eventuele aan de offerte voorafgaande bezichtiging van de locatie c.q. het object, een opname van de situatie e.d.. Mochten deze gegevens c.q. de situatie naderhand wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 4. Aanbiedingen, offertes en prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven c.q. omschrijvingen van werkprocessen e.d. alsmede andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van concentraties, hoeveelheden of de hierbij voorgeschreven werkwijzen e.d..
 9. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

  a) de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, een asbestinventarisatierapport e.d.) tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;

  b) de gebruiker op de vooraf bekend gemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere (voorgeschreven) overheidsvoorschriften;

  c) de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

  d) de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

  e) de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; f) de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

  g) de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;

  h) de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

  i) op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht voldoende ruimte beschikbaar is om voorzieningen te treffen voor de inzameling en (tijdelijke) opslag van het afvalmateriaal;

  j) op de locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

  k) de gebruiker op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;

  l) de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.   

 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

 3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

 5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame aan te brengen op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht c.q. aan het werk.

 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Opleveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 2. Bij uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

 3. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven opleveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

 2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 3. De gebruiker is gehouden de overeenkomst conform de voor zijn branche geldende kwaliteitsnormen alsmede de relevante wet- en regelgeving uit te voeren. Deze verplichting beperkt zich echter tot de verwijdering van de asbesthoudende materialen c.q. overige overeengekomen toxische en/of gevaarlijke materialen die bij de wederpartij bekend waren en aan de gebruiker zijn gemeld bij het aangaan van de overeenkomst.

 4. De gebruiker is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst asbesthoudende materialen c.q. overige overeengekomen toxische en/of gevaarlijke materialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid pas blijkt uit de eindbeoordeling en de aanwezigheid van deze materialen niet toe te schrijven is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk en wenselijk zijn, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering naar eigen inzicht te wijzigen. Ingeval deze wijzigingen meerkosten met zich meebrengen en/of van invloed zijn op de overeengekomen oplevertermijnen, zal de gebruiker de wederpartij hierover informeren. De gewijzigde uitvoering van de overeenkomst dient te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en minimaal een kwalitatief gelijk eindresultaat op te leveren als overeengekomen. Een en ander, tenzij tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is. Alsdan heeft de gebruiker recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden en/of voor de uitvoering van de overeenkomst aangeschafte materialen.

 6. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Prijzen, tarieven werkzaamheden

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
 2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief is overeengekomen, zal de verschuldigde vergoeding worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor de gebruiker gebruikelijke uurtarief.

 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

 4. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

 5. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de werkzaamheden met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de gebruiker contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

 6. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a) ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b) ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering

 1. De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en klaar is voor de eindbeoordeling.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien de gebruiker conform lid 1 aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het overeengekomen werk afgerond is en:
  a) bij de eindcontrole wordt vastgesteld dat op c.q. in de desbetreffende locatie geen asbesthoudende c.q. overige overeengekomen toxische en/of gevaarlijke materialen meer aanwezig zijn alsmede de restconcentratie van deze materialen lager is dan de wettelijk vastgestelde grenswaarde;
  b) de asbesthoudende c.q. overige overeengekomen toxische en/of gevaarlijke materialen naar een vergunninghoudende afvalverwerker en/of afvaldepot zijn gebracht;
  c) de gebruiker aan de wederpartij (een kopie van) het vrijgavebewijs van de controlerende instantie en (een kopie van) het stortbewijs van de stortlocatie heeft verstrekt.
 3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 4. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst direct na ontdekking aan de gebruiker te melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan de gebruiker te worden gemeld.
 2. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek noodzakelijk blijkt dat de gebruiker ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 5. Indien de locatie waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden na oplevering is gewijzigd, aangepast, verbouwd e.d. dan wel indien deze locatie na oplevering weer volledig in gebruik is genomen, vervalt elk recht op reclame.
 6. Ingeval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.
 5. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de gesaneerde locatie na oplevering van de werkzaamheden vrij is van alle asbesthoudende materialen c.q. overige toxische of gevaarlijke materialen. De gebruiker kan er slechts voor instaan dat de locatie vrij zal zijn van de stoffen c.q. materialen zoals vermeld in het asbestinventarisatierapport c.q. de tussen partijen overeengekomen stoffen c.q. materialen. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd dat de locatie tevens vrij zal zijn van overige in deze bevestiging benoemde stoffen of materialen.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen e.d. van de gebruiker strijdig handelen van de wederpartij c.q. de onder verantwoordelijkheid van de wederpartij vallende derden;
  b) voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, bescheiden, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  c) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de te verwijderen materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a) zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  b) zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  c) heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a) in staat van faillissement wordt verklaard;
  b) (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, verhindering van de overeengekomen werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d..

Artikel 16: Ontbinding, annulering, opzegging

 1. a) De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  b) Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 17: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be¬voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 20 september 2010