Asbest op de werkplek

Wijziging grenswaarden voor asbest op de werkplek

persoonmetmaskerPer 1 juli 2014 wijzigt de grenswaarde voor chrysotiel asbest. Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 24 juni 2014. Ook is de verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen en een aantal andere wijzigingen die in de toekomst van kracht zullen worden gepubliceerd. De wijzigingen worden ingevoerd in 2 fasen: per datum 1, en datum 2.

Datum 1: Per 1 juli 2014

Per 1 juli wordt de grenswaarde voor chrysotiel ("wit") asbest verlaagd. De grenswaarde geeft aan aan welke vezelconcentratie in de lucht werknemers maximaal mogen blootstaan. Tot nu toe was die grenswaarde 10.000 vezels per kubieke meter lucht; deze grenswaarde gold tot nu toe voor álle asbestsoorten.

De Gezondheidsraad heeft echter in 2010 aangegeven dat deze waarde niet voldoende beschermde. Op advies van de Gezondheidsraad gaat de grenswaarde voor chrysotiel asbest nu naar 2000 vezels per kubieke meter. Hij wordt dus vijf keer zo streng.

Dit betekent dat bij een asbestsanering moet worden gezorgd voor beperking van de vezelemissie. Dus: gebruik maken van de best beschikbare vezelreducerende technieken. Bijvoorbeeld: niet vegen in het containment. Beheerst werken. Niet breken, maar demonteren. Fixeren.

Daarnaast is juist gebruik van goed passende maskers erg belangrijk. Momenteel loopt een campagne van Ascert en enkele asbestbranches die zich hier op richt: http://www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl.
Ook de grens tussen risicoklasse 1 en risicoklasse 2 verschuift voor chrysotiel asbest iets naar beneden. Verwacht wordt dat het gaat om een beperkt aantal werkzaamheden, dus niet om grote verschuivingen. SMA-rt wordt hierop aangepast en zal naar verwachting in juli klaar zijn.

Datum 2: Per nader te bepalen datum (niet eerder dan 1 januari 2015)

De grenswaarde voor asbest amfibolen wijzigt per 1 juli nog niet. Deze grenswaarde wordt op advies van de Gezondheidsraad verlaagd naar 300 vezels per kubieke meter en wordt dus ruim 30 keer zo streng. Deze wijziging gaat in op een nader te bepalen datum. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2015. Het is nog niet zeker dat deze datum gehaald kan worden. Om dit te halen moet een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in de certificatieschema's, die aan zullen moeten geven welke werkwijzen gebruikt moeten worden om deze lage waarde te halen. Hiervoor zullen alle beschikbare mogelijkheden voor het verlagen van de vezelemissie moeten worden ingezet, waarbij ook de inzet van nog niet gangbare techniekennodig zal kunnen zijn. Momenteel worden deze wijzigingen voorbereid door Ascert.

Tegelijk met de verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen op datum 2, wordt nog een aantal andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd: