• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Asbest op de werkplek

Wijziging grenswaarden voor asbest op de werkplek

persoonmetmaskerPer 1 juli 2014 wijzigt de grenswaarde voor chrysotiel asbest. Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 24 juni 2014. Ook is de verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen en een aantal andere wijzigingen die in de toekomst van kracht zullen worden gepubliceerd. De wijzigingen worden ingevoerd in 2 fasen: per datum 1, en datum 2.

Datum 1: Per 1 juli 2014

Per 1 juli wordt de grenswaarde voor chrysotiel ("wit") asbest verlaagd. De grenswaarde geeft aan aan welke vezelconcentratie in de lucht werknemers maximaal mogen blootstaan. Tot nu toe was die grenswaarde 10.000 vezels per kubieke meter lucht; deze grenswaarde gold tot nu toe voor álle asbestsoorten.

De Gezondheidsraad heeft echter in 2010 aangegeven dat deze waarde niet voldoende beschermde. Op advies van de Gezondheidsraad gaat de grenswaarde voor chrysotiel asbest nu naar 2000 vezels per kubieke meter. Hij wordt dus vijf keer zo streng.

Dit betekent dat bij een asbestsanering moet worden gezorgd voor beperking van de vezelemissie. Dus: gebruik maken van de best beschikbare vezelreducerende technieken. Bijvoorbeeld: niet vegen in het containment. Beheerst werken. Niet breken, maar demonteren. Fixeren.

Daarnaast is juist gebruik van goed passende maskers erg belangrijk. Momenteel loopt een campagne van Ascert en enkele asbestbranches die zich hier op richt: http://www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl.
Ook de grens tussen risicoklasse 1 en risicoklasse 2 verschuift voor chrysotiel asbest iets naar beneden. Verwacht wordt dat het gaat om een beperkt aantal werkzaamheden, dus niet om grote verschuivingen. SMA-rt wordt hierop aangepast en zal naar verwachting in juli klaar zijn.

Datum 2: Per nader te bepalen datum (niet eerder dan 1 januari 2015)

De grenswaarde voor asbest amfibolen wijzigt per 1 juli nog niet. Deze grenswaarde wordt op advies van de Gezondheidsraad verlaagd naar 300 vezels per kubieke meter en wordt dus ruim 30 keer zo streng. Deze wijziging gaat in op een nader te bepalen datum. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2015. Het is nog niet zeker dat deze datum gehaald kan worden. Om dit te halen moet een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in de certificatieschema's, die aan zullen moeten geven welke werkwijzen gebruikt moeten worden om deze lage waarde te halen. Hiervoor zullen alle beschikbare mogelijkheden voor het verlagen van de vezelemissie moeten worden ingezet, waarbij ook de inzet van nog niet gangbare techniekennodig zal kunnen zijn. Momenteel worden deze wijzigingen voorbereid door Ascert.

Tegelijk met de verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen op datum 2, wordt nog een aantal andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd:
  • Er komt een vereenvoudiging van het risicoklassensysteem, die inhoudt dat risicoklasse 2 vanaf datum 2 alleen nog geldt voor chrysotiel asbest in een (te verwachten) concentratie boven de grenswaarde van chrysotiel; en dat risicoklasse 3 zal gelden voor amfibolen in een (te verwachten) concentratie boven de grenswaarde van amfibool.
  • De waarde waaraan getoetst moet worden bij de eindbeoordeling, blijft voor chrysotiel asbest op 10.000 vezels per kubieke meter. Uit metingen blijkt dat een visuele inspectie gevolgd door een eindbeoordeling met een toetswaarde van 10.000 in de praktijk leidt tot een concentratie in de lucht lager dan 2000 vezels per kubieke meter. Deze eindmeting kan dus nog steeds met de zogenaamde fasecontrastmicroscoop plaatsvinden. Dit betekent ook dat aangenomen mag worden dat een ruimte na vrijgave voldoet aan de corresponderende grenswaarden voor asbestvezels in de binnenlucht uit het Bouwbesluit 2012 en dat het niet nodig is na een vrijgave alsnog een risicobeoordeling uit te voeren om te bezien of is voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
  • Voor asbest amfibolen wordt een eindbeoordeling met een toetswaarde van 300 vezels per kubieke meter voorgeschreven. Dit betekent dat dit bij de huidige stand van de techniek plaats moet vinden met een scanningelectronenmicroscoop. Hierop zijn een tweetal belangrijke uitzonderingen: saneringen waarbij alleen kleine losliggende niet-beschadigde oppervlakken worden verwijderd, en saneringen die leiden tot een (verwachte) beperkte vezelconcentratie in de lucht tijdens het saneren. Deze uitzonderingen kunnen nog verder worden uitgewerkt in een Ministeriele regeling. Dit alles geldt ook voor de verzwaarde eindbeoordeling in de naastgelegen ruimte.